09:58 EST Thứ tư, 12/12/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 11


2 Hôm nay : 3282

chân váy Tháng hiện tại : 43806

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 4586451

Trang nhất » Giới thiệu

Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Link Đường dây nóng

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch hàng năm của các huyện, thành phố để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
2.2. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
2.3. Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
2.4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
2.5. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi theo quy định của Luật Đất đai.
2.6. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
2.7. Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.
2.8. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
2.9. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
2.10. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn; thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
2.11. Khảo sát, lập dự án, phương án chuyên môn, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2.12. Hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Xây dựng lưới độ cao nhà nước từ hạng 4 trở xuống; lưới tọa độ địa chính và tương đương.
- Cắm mốc và xây dựng bản đồ địa giới hành chính các cấp theo kế hoạch được giao.
- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ; chỉnh lý biến động bản đồ địa chính.
- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình từ tỷ lệ 1/500 đến tỷ lệ 1/5000.
- Cắm mốc, trích đo để phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giao đất (thuê đất) cho các công trình, dự án xây dựng cơ bản.
- Trích đo hiện trạng ranh giới hoặc hiện trạng chi tiết sử dụng đất trong thửa đất, khu đất của các tổ chức; trích đo theo yêu cầu tách thửa hoặc hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức.
- Đo đạc chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác; đo đạc tài sản gắn liền với đất không phải là nhà và các công trình xây dựng khác.
- Chuyển kết quả của bản vẽ quy hoạch - thiết kế phân lô được duyệt của công trình ra thực địa để định vị, cắm mốc và đo đạc.
- Thực hiện dịch vụ trắc địa công trình: Đo vẽ bình đồ tuyến, trắc dọc, trắc ngang; đo biến dạng các công trình xây dựng, đo vẽ địa hình đáy sông, công trình ngầm; tính toán khối lượng san lấp, đào đắp các công trình.
- Số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính; số hoá và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa hình; hiệu chỉnh bản đồ địa hình.
- Xây dựng Atlas, bản đồ chuyên đề, chuyên ngành khác theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
2.13. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đo đạc và bản đồ.
2.14. Thực hiện dịch vụ về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận), cụ thể:
- Thực hiện dịch vụ về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, lập sổ bộ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận làm cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
- Dịch vụ chuẩn hóa thông tin đất đai và bản đồ.
- Dịch vụ nhân sao bản đồ và các tư liệu địa chính.
- Dịch vụ về lập hồ sơ, thực hiện thủ tục các quyền của người sử dụng đất cho người sử dụng đất theo hợp đồng.
2.15. Thực hiện điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, đánh giá tài nguyên đất, kiểm kê đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch sử dụng tài nguyên, môi trường theo nhiệm vụ Nhà nước giao, đặt hàng hoặc các hợp đồng dịch vụ:
- Điều tra cơ bản, khảo sát, đo đạc, kiểm kê, đánh giá, lập quy hoạch về nông hóa thổ nhưỡng, tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, về khí tượng thủy văn và môi trường.
- Điều tra xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và lập bản đồ giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất.
- Thực hiện dịch vụ thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai theo định kỳ và chuyên đề.
- Điều tra lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.
- Điều tra lập quy hoạch khu dân cư nông thôn, điểm dân cư nông thôn; lập quy hoạch thiết kế chi tiết mặt bằng sử dụng đất.
- Dịch vụ lập phương án khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân.
- Dịch vụ khoan khảo sát đánh giá về địa chất công trình, địa chất thủy văn cho các tổ chức, cá nhân.
- Thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ về môi trường
2.16. Thực hiện các dịch vụ: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;
2.17. Thực hiện giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu các công trình, sản phẩm thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2.18. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động kỹ thuật về tài nguyên và môi trường:
- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ mới trong hoạt động kỹ thuật khảo sát, đo đạc lập bản đồ, điều tra đánh giá tài nguyên, môi trường, quy hoạch để cải tiến, nâng cao chất lượng và tiến độ thực hiện trong công tác nghiệp vụ chuyên môn.
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu về chuyên môn thuộc lĩnh vực của ngành
2.19. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật. Thực hiện quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
 
II. Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo Trung tâm
Giám đốc: Bế Đức Dương
Điện thoại cơ quan: 0209. 3879268
Phó Giám đốc: Dương Quang Bình
Điện thoại cơ quan: 0209.3 879 266
Phó Giám đốc: Lục Thanh Huân
Điện thoại cơ quan: 0209 3812 551
2. Các phòng chuyên môn
- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;
- Phòng Kỹ thuật.
 
 
Thông tin giá đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Dịch vụ công trực tuyến
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

ISO 9001-2008
Logo dự báo thời tiết
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe