03:09 EST Thứ hai, 22/01/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ
Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 29


2 Hôm nay : 1498

chân váy Tháng hiện tại : 57062

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3438637

Trang nhất » Giới thiệu

Link Đường dây nóng

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
1. Vị trí, chức năng
Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Văn phòng Đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai.
2.1.1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
2.1.2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
2.1.3. Thực hiện thủ tục đăng ký chỉnh lý biến động đất đai, biến động về nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất theo quy định trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
2.1.4. Thực hiện việc kiểm tra hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố chuyển đến và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
2.1.5. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính đối với các thửa đất trên địa bàn tỉnh.
2.1.6 Tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận. Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận và các loại giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
2.1.7. Cập nhật, chỉnh lý, ðồng bộ hóa, khai thác dữ liệu ðất ðai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin ðất ðai theo quy ðịnh của pháp luật.
2.1.8. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
2.1.9. Thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất để phục vụ công tác thu hồi và giao đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu.
2.1.10. Kiểm tra, xác nhận bản trích đo địa chính thửa đất, khu đất (bản đồ giấy và bản đồ số định dạng * dgn) sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
2.1.11. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
2.1.12. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
2.1.13. Thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.
2.1.14. Văn phòng Đăng ký đất đai được phép thuê dịch vụ tư vấn trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
2.1.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
2.1.16. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.    
2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố.
2.1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở.
2.2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở.
 2.3. Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở.
2.4. Tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận. Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận và các loại giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
2.5. Cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ, quản lý hồ sơ địa chính; ðồng bộ hóa, khai thác dữ liệu ðất ðai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin ðất ðai theo quy ðịnh của pháp luật.
2.6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định;
2.7. Thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính, thực hiện trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, khu đất để phục vụ công tác thu hồi và giao đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở có nhu cầu.
2.8. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở.
2.9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
2.10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Văn phòng Đăng ký đất đai giao.
2.12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
 
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Lãnh đạo Trung tâm:
- Phó Giám đốc phụ trách: Mã Thị Hà
Điện thoại: 0209 3862 555
- Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Lai
2. Các phòng chuyên môn:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp;
- Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận;
3. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gồm :
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Mới;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Na Rì;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Đồn;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bạch Thông;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngân Sơn;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ba Bể;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Pác Nặm;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn.
 

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe