06:08 EDT Thứ tư, 18/07/2018

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


2 Hôm nay : 2011

chân váy Tháng hiện tại : 56375

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 3953952

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Tài nguyên nước

Link Đường dây nóng
1. Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm
Tên Thủ tục Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm
Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hai (02) bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường;
b) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
Bước 2: Thẩm định đề án/thiết kế giếng thăm dò trong hồ sơ đề nghị cấp phép.
a) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định đề án/thiết kế giếng; tổ chức kiểm tra tại thực địa, tổ chức họp hội đồng thẩm định đề án/thiết kế giếng. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép;
b) Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án/thiết kế giếng thì Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa đề án/thiết kế giếng. Thời gian bổ sung, chỉnh sửa đề án/thiết kế giếng không tính vào thời gian thẩm định đề án/thiết kế giếng. Thời gian thẩm định sau khi đề án/thiết kế giếng được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc;
c) Trường hợp phải lập lại đề án/thiết kế giếng, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung đề án/thiết kế giếng chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép.
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đến bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm tiếp nhận Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Thành phần, số lượng  hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
-  Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (theo Mẫu 01);
- Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200m3/ngày đêm trở lên (theo Mẫu 22);
- Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (theo Mẫu 23);
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
Thời hạn giải quyết Không quá 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thẩm định sau khi đề án/thiết kế giếng được bổ sung hoàn chỉnh), trong đó:
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ:Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định đề án/thiết kế giếng: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định đề án/thiết kế giếng.
- Thời gian thẩm định sau khi đề án/thiết kế giếng được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép:Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày có giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đến và nhận giấy phép.
Đối tượng áp dụng Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường
Kết quả Giấy phép thăm dò nước dưới đất.
Lệ phí Theo Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Mẫu 01: Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
- Mẫu 22: Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200m3/ngày đêm trở lên (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
- Mẫu 23: Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
 
 
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(nếu có) Đề án/thiết kế giếng phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt và phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Thông tư 56/2014/TT-BTNMT lập; Khi nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân phải nộp kèm hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập đề án, thiết kế theo Thông tư 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước.
Phương án thiết kế công trình phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước.
Căn cứ pháp lý - Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.          - Thông tư 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước.
- Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
1. Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Tài nguyên nước
Gửi lên:
22/05/2017 05:17
Cập nhật:
22/05/2017 05:17
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
91.50 KB
Đã xem:
138
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Thông tin giá đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Dịch vụ công trực tuyến
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch đất

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

ISO 9001-2008
Logo dự báo thời tiết
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc

Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe